Personuppgiftspolicy

Uppdaterad: 2023-03-28

Nybyggen.se behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses webbplatsen Nybyggen.se.

1.1 Vi som behandlar dina personuppgifter

Nybyggen ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

  • via e-post info@nybyggen.se

1.2 Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar både uppgifter som du lämnar till oss och som vi samlar in från dig.

Personuppgifter som du lämnar till oss

När du har kontakt med oss genom att prenumerera på vår bevakningstjänst eller när du använder dig av din eventuella rätt att reklamera våra tjänster, behandlar vi de personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e‑postadress, ålder, civilstatus, hushållets årsinkomst och storlek samt information om dina nybyggnationspreferenser, såsom pris, plats, storlek, tid för inflyttning, byggbolag och nybyggnationsprojekt som du har favoritmarkerat på Nybyggen.se (”Sajten”).

Personuppgifter som vi samlar in från dig

När du använder Sajten eller bevakningstjänsten kommer vi att samla in personuppgifter om dig. Det kan t.ex. röra sig om IP‑adress, operativsystem, vilka nybyggnationsprojekt du har besökt eller favoritmarkerat på Sajten samt om du har öppnat vår e-post med bevakningsträffar.

1.3 Varför behandlar vi personuppgifterna och vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

Avtal mellan oss om ditt konto och/eller din prenumeration på bevakningstjänsten

I syfte att kunna administrera din prenumeration i bevakningstjänsten kommer Nybyggen att behandla namn, adress, mobil- och telefonnummer, e‑postadress, ålder, civilstatus, hushållets årsinkomst och storlek, information om dina nybyggnationspreferenser, ditt IP-nummer, operativsystem, uppgifter om vilka nybyggnationsprojekt du har besökt eller favoritmarkerat på Sajten och om du har öppnat vår e-post med bevakningsträffar. Den rättsliga grunden för Nybyggens behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Nybyggen kommer även att behandla ovan angivna personuppgifter i syfte att kunna sköta din eventuella begäran om att ta i anspråk din rätt att reklamera våra tjänster. Den rättsliga grunden för Nybyggens behandling i denna del är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Nybyggen.

Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att leverera alla våra tjänster och fullgöra alla våra åtaganden gentemot dig. För att kunna prenumerera på vår bevakningstjänst behöver du exempelvis uppge dina nybyggnationspreferenser samt den e-postadress dit du vill att bevakningsträffarna ska skickas. Om du enbart vill ta del av informationen på Sajten behöver du inte lämna några personuppgifter till oss.

Statistik och förbättring av våra tjänster

Nybyggen kommer att behandla ovan angivna personuppgifter för statistiska ändamål och i syfte att förbättra och utveckla våra tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Nybyggens berättigade intresse. Ett sådant berättigat intresse är att förbättra och utveckla våra tjänster, till fördel för dig som användare av tjänsterna.

Marknadsföring av våra tjänster

Nybyggen kommer att behandla ovan angivna personuppgifter för att skicka erbjudanden och nyhetsbrev till dig genom bland annat elektroniska kommunikationstjänster såsom e-post. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för ändamål som rör Nybyggens berättigade intresse. Ett sådant berättigat intresse att skicka marknadsföring till dig finns mot bakgrund av de potentiella fördelar detta medför för dig som kund. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål går därför före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

1.4 Till vem lämnar vi vidare personuppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Vi lämnar ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners och till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner.

Nybyggen kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Nybyggens tillgångar.

På den här sidan publicerar vi namnet på de bolag som vi lämnar ut personuppgifter till.

Nybyggen och eventuella samarbetspartners till Nybyggen behandlar dina personuppgifter endast inom EU och EES.

1.5 Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund, eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Personuppgifter som Nybyggen behandlar i syfte att administrera ditt kundförhållande, inklusive din eventuella prenumeration i bevakningstjänsten, eller för att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. uppfylla reklamationsåtaganden, behandlas under den tid det är nödvändigt för att Nybyggen ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra vårt avtal gentemot dig.

Vi kan komma att spara dina personuppgifter upp till ett år efter det att ditt kundförhållande med oss har upphört för marknadsföringsändamål enligt ovan. Vi ser dig som kund under den tid som du prenumererar på vår bevakningstjänst eller annars använder dig av våra tjänster på Sajten.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifter om dig som är felaktiga. Du kan också ha rätt att be oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig.

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss. Din begäran skickar du till oss på våra kontaktuppgifter ovan, se punkt 1.1.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss på ovan angivna kontaktuppgifter, se punkt 1.1. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål samt ta bort uppgifterna, förutsatt att vi inte behöver fortsätta behandla dem för något annat ändamål i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi har behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på ovan kontaktuppgifter, se punkt 1.1. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se