Stockholm

Stockholm växer och kraven från en ökande befolkning ökar. Allt fler tittar på nyproduktioner som första val. Flera nybyggnadsprojekt uppförs på attraktiva lägen och i rask takt för att tillfredsställa behovet av nya bostäder. nybyggen.se hjälper dig att få en bra överblick över aktuella nyproduktioner och planerade nybyggnationer i Stockholm.

Stockholm, Sveriges huvudstad, av många betraktad som världens vackraste huvudstad. Staden lyssnar till många namn. På grund av sin närhet till Östersjön och sin utbredning i skärgården kallas hon ofta av stockholmarna för Mälardrottningen. Närheten till vattnet, skärgårdens över 30 000 öar och den gröna stadsbilden gör Stockholm unikt. Stadens över en miljon utländska besökare varje år känner henne som Nordens Venedig eller ”the Capital of Scandinavia”. Det sistnämnda blev också officiellt slogan för staden så sent som 2005. Med sin långa händelserika historia har huvudstaden bestått genom goda och svåra tider i över 800 år.

Huvudstaden Stockholm är politiskt, kulturellt, ekonomiskt och medialt centrum för Sverige. Stockholm drar till sig kompetens och arbetskraft från hela Sverige och världen. Staden har blivit Nordens största tätort med över 1,5 miljoner invånare. Stockholm blev 2010 miljöhuvudstad i Europa, och 1998 Europas kulturhuvudstad.

Stockholm anpassar sig och utvecklas för att möta kraven som kommer med inflyttning och den attraktionskraft staden har. Flera stadsutvecklingsprojekt inleddes på 2000-talet. Man estimerade då att minst 80 000 nybyggda bostäder behövdes i Stockholm fram till 2030. Översiktsplan 99 skapades år 2000 för att sätta fokus på utvecklingsområden för fler nybyggda bostäder i Stockholm. Före detta industriområden och hamnområden som blivit obsoleta är under omvandling för att skapa så mycket som 60 000 nyproducerade bostäder. Nybyggda bostadsområden som Hjorthagen, Liljeholmskajen och Lindhagen är resultat av detta. Fler områden står på tur för omvandling till bostäder, Lövholmen och Norra stationsområdet skapar förutsättning för ytterligare nyproduktion i Stockholm.

 

Stadsdelsutveckling i Stockholm

Stockholm växer och i många områden och stadsdelar planeras nya bostadsområden eller en förtätning av befintliga bostadsområden. Ca 140 000 nya bostäder ska byggas i Stockholm fram till 2030. Är du intresserad av att köpa en nyproducerad bostad i Stockholm och vill veta vad som är under utveckling? Nybyggen.se har beskrivit några av de större pågående eller kommande stadsutvecklingsprojekten i och runt Stockholm och nedan kan du läsa mer om planen för dessa områden.

Bromma

Bromma med sin närhet till centrala Stockholm och andra företagstäta områden som Solna/Arenastaden, Sundbyberg och Kista är en oerhört attraktiv plats att bo på. Ett program för att utveckla de centrala delarna av Bromma har godkänts 2017 och minst ca 3 000 nyproducerade bostäder kan framöver bli verklighet i Brommas stadsdelar Åkeshov, Åkeslund och Riksby. Tanken är att skapa ett levande Bromma med en bred blandning av bostäder och relevanta affärsverksamheter.

I norra Riksby med närhet till både Brommaplan och fin natur, skapas en ny stadsdel. I Åkeshov och i Åkeslund sker istället en förtätning av bostadsområdena. Här finns variation i form av naturnära bostäder i jämförelse med stadsmiljön runt Brommaplan. I Riksby finns flera platser som kan bli aktuella för nya bostadsområden.

Runt Brommaplan satsar man på ett levande centrum för Bromma och här planeras dels för nya bostäder, dels för nya lokaler för affärsverksamheter.

Utvecklingsprocessen för Bromma kommer pågå under många år och själva processen omfattar flera skeden. Under 2017 antogs programmet av stadsbyggnadsnämnden. Ett program visar vilka förutsättningar och utvecklingsmål som finns samt vilka konsekvenser en utveckling får på miljön och på de som bor och verkar i området idag. Under 2018 har en del mätningar utförts vilka kommer ligga till grund inför kommande arbeten med att ta fram detaljplaner. Utvecklingen av Bromma befinner sig i ett tidigt skede och inga markanvisningar till några byggherrar har gjorts ännu. Det är alltså en bit kvar tills dess att några  bostadsprojekt kan starta men utvecklingsprocessen är startad.

Bromstensstaden

Stadsdelen Bromsten i nordvästra Stockholm står inför utveckling av fler bostäder men också ökad service. Utvecklingen planeras till Bromstens industriområde och kommer kallas för Bromstensstaden. Här finns både närhet till fin natur, bra kommunikationer liksom närhet till Spånga centrum. Spånga station är central för kommunikationerna inom Västerort med både pendeltåg och flertalet bussförbindelser.

Under etapp 1 omvandlas industriområdet till en stadsdel med både bostäder och lokaler. Här ska byggas ca 600 nya bostäder varav flertalet är bostadsrätter. Husen kommer variera i höjd mellan fyra och sex våningar. I mitten av den nya stadsdelen planeras en ny park för att skapa en bra miljö för aktiviteter och umgänge. Under 2018  sker byggstart med olika markförberedande arbeten.

Bebyggelsen har i detaljplanen delats in i fyra kvarter – Norra kvarteret, Östra kvarteret, Västra kvarteret och Södra kvarteret. Spångaån breddas och kommer utvecklas till ett långsträckt parkstråk. Broar byggs över Spångaån för att binda ihop bebyggelsen på båda sidor av ån.

Detaljplanen för etapp 1 antogs i kommunfullmäktige i slutet av 2015 och vann laga kraft i oktober året därpå. Markarbeten skulle ha startats under 2018 men detta är försenat då upphandlingen av entreprenörer överklagats. Etapp 2 innehåller fortsatt utveckling av Bromstens industriområde för ännu fler bostäder. Ca 1 000 nya bostäder planeras i flerbostadshus.

Farsta

Farsta har en betydande roll i Stockholms framtida bostadsutveckling som ett viktigt centrum i Söderort. Målet med Farstas utveckling är att skapa en modern stadsdel med ett komplett utbud av olika bostäder och stor variation av affärsverksamheter och service. Idag finns ca 10 000 bostäder i Farsta och det är nästan en fördubbling, hela 8 000 nya bostäder, som planeras.

Farsta centrum ska utvecklas och nya bostäder och lokaler för handel ska byggas på de stora parkeringsytor som idag återfinns runt centrum. På Kroppaplan ska ett välkomnande torg skapas och nya mötesplatser som ska komplettera Farsta torg planeras. Trygga urbana stråk ska skapas genom att ny varierad bebyggelse ska växa fram runt Farstas huvudvägar.

Vattnet ska bli centralare i Farsta. Idag utgör vägar hinder mellan vattnet och centrala Farsta. Planen för Farsta innehåller utveckling av de strandnära områdena och att vägar omformas för att öka tillgängligheten till vattnet.

Nya bostäder byggs vid Nordmarksvägen, i Telestaden, nära Kvickentorpsskolan, Sunneplan, Karlsviks strand, Drevviken, Nykroppagatan, vid fd Farsta sjukhem och längs med Magelungsvägen.

Hagastaden

Hagastaden är en stadsdel i innerstaden som binder ihop Stockholm och Solna och som sträcker sig från Vasastan och in över över Karolinska sjukhuset. De första bostadsprojekten stod klara för inflyttning under 2017 och 2025 kommer den större delen av stadsdelen Hagastaden vara klar. Utöver nya bostäder är tanken med Hagastaden att utveckla området till världens främsta inom life science. Life science omfattar olika vetenskapsområden som alla syftar till att förbättra liv och hälsa. När Hagastaden står klar har en modern stadsdel utformats med ca 6 000 nya bostäder och ca 50 000 arbetsplatser.

Det är flera olika kvarter med nya bostäder som buýggs i Hagastaden. Området är attraktivt med närhet till Stockholms centrala delar och till naturen i Hagaparken. Bland bostäderna som byggs finns bl a två höghus med ca 200 lägenheter. Tornen heter Helix och Innovationen och blir som Stockholms högsta bostadshus också viktiga landmärken för stadsdelen. Lägenheterna i tornen är både bostadsrätter och hyresrätter. Norra Stationsparken anläggs som en helt ny park i området mellan bostäderna och kontoren.

Idag sker de kollektiva kommunikationerna till Hagastaden med buss men i framtiden kommer även en tunnelbanelinje ansluta. Denna tunnelbana kommer förbinda Odenplan med Arenastaden i Solna via Hagastaden och beräknas vara klar år 2024.

Norra Djurgårdsstaden

I Norra Djurgårdsstaden planeras det för ca 12 000 nya bostäder och ca 35 000 nya arbetsplatser vilket gör stadsutvecklingsområdet till ett av Europas mest omfattande. Områdena där nyproduktion sker är till stor del områden som fram tills nu bestått av industriverksamheter.

Norra Djurgårdsstaden har valt att fokusera och profilera sig inom hållbarhet med målet att skapa en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel. Under 2009 togs beslut i Stockholms stads kommunfullmäktige att området skulle vara profilerat inom miljö med visionen och uppdraget att tänja på dagens gränser så långt det går för att bli ett föredöme när det kommer till hållbar stadsutveckling. I hård konkurrens med andra stadsutvecklingsprojekt både i Sverige och i resten av världen har Norra Djurgårdsstaden vunnit pris i kategorin hållbar stadsdel. Priset som delades ut av C40 Cities Climate Leadership Group under FN:s klimatkonferens är attraktivt och ett bevis på att Stockholm verkligen ligger i framkant med hållbar stadsutveckling.

Under 2011 började de första bostäderna byggas och inflyttning påbörjades under 2012. Den större delen av de nya bostäderna planeras längs med Husarviken i Hjorthagen och på Loudden. Under 2010 påbörjades utvecklingen av Värtahamnen och här skapas ca 2 400 nya bostäder. I området Norra Djurgårdsstaden planeras utöver nya bostäder även nya lokaler för kontor, handel och service. Totalt sett uppgår ytan i Norra Djurgårdsstaden till motsvarande storlek som halva Södermalm. Hela stadsutvecklingen i området beräknas stå klar runt 2030.

Telefonplan

Telefonplan har fått sitt namn från historien som hänger samman med LM Ericssons verksamhet som tidigare var belägen i området. Stadsdelsutvecklingen i området kommer ge ca 5 400 nya bostäder. Dessutom byggs nya lokaler för kontor och service.

De senaste decenniet har området runt Telefonplan stått under stor förändring. Den tidigare kopplingen till LM Ericssons verksamhet har ändrats i och med att Konstfack etablerat sig i området med kreativa verksamheter. Utöver detta har ett flertal verksamheter av olika storlek tagit plats runt Telefonplan. Flera nya bostäder har byggts både genom nyproduktion från grunden liksom genom ombyggnad av fd verksamhetslokaler. Tanken och förhoppningen är att de nya bostäder som byggs framöver ska bevara den unika industriella koppling som finns i området.

Idag pågår utveckling i fyra kvarter – The Brick, Metronomen, Designens hus och Centrala Telefonplan. I utvecklingen ingår utöver nya bostäder och verksamhetslokaler även torg och parker för att skapa en miljö för möten.

Västra Kungsholmen

I området Västra Kungsholmen ingår stadsdelarna Hornsberg, Kristineberg och Stadshagen. Hela stadsutvecklingsområdet är under stor förändring då det tidigare industriområdet nu förädlas till ett bostadsområde som är mycket attraktivt. Här blir även flera nya kontor och arbetsplatser och bebyggelsen i området är stadslik och tät. Tillgång till goda kommunikationer finns liksom närhet till både handel och service samt natur i parker och längs med vatten.

Redan under 2002 antogs programmet för utveckling av Västra Kungsholmen och området binder samman befintliga del av Kungsholmen med öns östra delar. Läget är unikt och en av de stora utbyggnaderna av befintlig utveckling av Stockholms innerstad.

Totalt sett sker genom programmet nyproduktion av 5 000 bostäder och utvecklingen pågår i skrivande stund. Planen är att utvecklingen av stadsdelen kommer pågå fram till 2022.

Årstafältet

Visionen är att skapa en stadsdel gjord för möten mellan det gamla och det nya samt mellan stad och natur. På Årstafältet planeras 6 000 nya bostäder med blandad och varierad bebyggelse vilket kommer skapa en ny stadsdel.

Husen kommer präglas av olika höjder, olika stilar och utseenden vilket man hoppas ska attrahera människor med olika bakgrund och livsstil. Här planeras för service, handel och en park. Här planeras för förskolor och grundskolor samt idrottshallar för att området ska passa de barnfamiljer som väljer att bosätta sig på Årstafältet.

Under 2017 pågår arbetet med att flytta det befintliga koloniområdet till en ny del av Årstafältet för att göra plats åt de nya bostäder som kommer byggas. Under 2018 har arbetet med de nya bostäderna påbörjats genom markförberedelser inför byggandet av de första kvarteren. Marken behöver förstärkas och nya ledningar dras för vatten, avlopp och el. Detta förberedande arbete beräknas pågå under en period och i slutet av 2019 planeras byggstart kunna ske av de första bostäderna.

Östberga

I Östberga finns förslag att bygga ca 2 500 nya bostäder och koppla ihop området med de närliggande stadsdelarna. Exempelvis föreslås att Östberga byggs samman med de nya bostadskvarteren som planeras på Årstafältet. Planerna för stadsdelen befinner sig i ett tidigt skede och programmet kan i nuläget väntas bli antaget av stadsbyggnadsnämnden under 2019.

Utöver nya bostäder planeras för nya förskolor liksom en ny park i Östberga. De nya bostäderna förväntas skapa mer liv i stadsdelen och därmed också bidra till en ökad trygghet i hela området. Att antalet boende ökar ger också ökade möjligheter att utöka servicen i området och förbättra kollektivtrafiken.

De nuvarande mötesplatserna ska förädlas och nya ska skapas genom exempelvis nya promenadstråk genom stadsdelen. Stamparken ska rustas upp och flera nya lekplatser ska byggas.

Mest populära städerna