Malmö

Har du tankar på en framtid i Malmö och Öresundsregionen och vill vara med och utforma en helt nyproducerad bostadsrätt eller villa. Kanske har du en framtida karriär i Köpenhamn med vill bo nybyggt på svenska sidan? Nybyggen.se hjälper dig att få en tydlig bild över marknaden och aktuella projekt i regionen.

Malmö, Skånes residensstad och Sveriges tredje största stad ligger vid vattnet med kontinenten alldeles inpå. Staden tillkom på 1200-talet och har varit både svensk och dansk. Stormalmö har drygt 700 000 invånare, och ingår tillsammans med Köpenhamn i Östersundsregionen som sammanlänkas av Östersundsbron, vilket har över 4 miljoner invånare. Regionen är attraktiv med stor inflyttning. Öresundsbron har stor del i stadens utveckling, och efter att byggnation inleddes 1995 invigdes den år 2000. Med ny bro, ny högskola och ökad inflyttning hölls bomässan Bo01, resultatet blev utvecklandet av Västra Hamnen, en helt ny stadsdel i Malmö för bland annat nybyggda bostäder.

Det pågår arbete med ÖP2012 vilket är Malmö stads översiktsplan. Den innehåller flera strategier för Malmös utveckling och planer för att möta de antagna målen om bland annat nya bostäder, förbättrade kommunikationer och samhällsservice.

2016 slog nytt rekord i beviljade bygglov i kommunen, över 3700 st beviljades. Nybyggen hjälper dig i sökandet efter nyproduktion i Malmö, och presenterar på ett enkelt sätt tillgängliga objekt. Kanske är ett av dem ditt nya drömboende?

Stadsdelsutveckling Malmö

Malmös vision framåt är att bli en klimatsmart och mer grön stad samt en socialt hållbar stad. En del gamla trafikleder har avgränsat staden och skapat gränser för sociala skillnader. Dessa delar vill man länka samman i framtidens Malmö. Och framtidens invånare i staden kommer åka mer kollektivt samt uppleva att det är lättare att ta cykeln överallt. Några av de stadsdelar där nya bostäder byggs, som nyproduktion från grunden eller som en utveckling av befintliga, är Västra Hamnen, Limhamn, Nyhamnen, Hyllie, Östervärn och Rosengård. Nedan har vi beskrivit vad som är på gång i dessa stadsdelar i form av nyproducerade bostäder och vilken kapacitet för nyproduktion som finns inom respektive stadsdel. Totalt sett finns en mycket hög kapacitet att utveckla nya bostäder i och runt Malmö. I nuvarande översiktsplan är ca 53 000 nya bostäder en möjlighet de kommande decennierna. Det som avgör hur snabbt utvecklingen kommer att ske är det ekonomiska läget och konjunkturen.

Västra Hamnen

Fram till år 2025 är det möjligt att bygga ytterligare ca 4 500 nybyggda bostäder genom en utökning av Västra Hamnen. Dessutom ska förbättrad kollektivtrafik och fler broar över vattnet koppla ihop området med Malmös stadskärna på ett tydligare sätt.

Dockan kallas ett av de mest expansiva områdena i Västra Hamnen. Att det kallas för Dockan beror på att det var precis här som Kockums docka en gång i tiden stod. Dockan blev tidigt ett landmärke och en symbol för Malmö som erkänd varvsstad så historiken i området är unik. Området är idag mycket populärt med nya bostäder, butiker, kontor, restauranger och kafeer och Dockan ligger oerhört centralt nära Malmös centralstation och precis vid havet. Här finns fina restauranger såsom “Årstiderna by the sea”, “P2” och “Doc Italiano” som samtliga håller hög klass och här finns också “Glashuset” som är ett eventhus för större tillställningar. I området finns förskolor, lekplatser och gym. En kort bit bort finns den mesta servicen såsom mataffär, systembolag och apotek.

Utsikten är slående med hamninloppet och Öresund skapar en vacker vy. Läget är oslagbart! I de gamla varvshallarna som tidigare fungerade som lager, huserar idag istället spännande delar av stadens konst- och teaterutbud. För båtintresserade kan Dockans Marina idag erbjuda ca 180 båtplatser och en utbyggnad pågår för att kunna erbjuda ytterligare ca 220 båtplatser. För att skapa ett levande folkliv har det också skapats plats i den yttre delen av hamnen till besökande utländska segelfartyg och yachts av större modeller.

Limhamn

Redan till år 2020 kan ca 1 500 nya bostäder byggas i Limhamns Sjöstad och på Ön. Byggandet är i full gång och fler nya bostäder planeras. Genom detta stadsdelsutvecklingsprojekt får Malmö ett ökat utbud av bostäder med attraktiva och

havsnära lägen. Limhamn växer genom utvecklingen av Limhamns Sjöstad och området erbjuder ett kvalitativt vardagsliv. Med vackra vyer över havet och med både småstadskänsla och direkt närhet till hela Malmö Citys utbud av handel och service erbjuder Limhams Sjöstad det bästa av två världar.

Längs med kalkbrottet i Limhamns håller också den nya stadsdelen Elinegård på att ta form. Miljön är unik, och naturen invid kalkbrottet är speciell och artrik. Bland de nya bostäder som byggs i Elinegård ser vi både bostadsrätter och hyresrätter liksom

även radhus och villor för att en blandad bebyggelse ska skapas. Projektet med att utveckla Limhamn och Elinegård är i startfasen och framöver beräknas ca 2 000 nya bostäder byggas. För att skapa en attraktiv ny stadsdel kommer man att skapa en stadskänsla med service, butiker, skolor, parker vilket i kombination med naturreservatet in på knuten liksom närheten in till Malmös centrala delar spås bli mycket populärt.

Hyllie

Hyllie har växt en hel del de senaste åren och kommer fortsätta utvecklas genom nya bostäder och en samlad bebyggelse med områdena Holma och Kroksbäck. Tillväxtplanen är offensiv och fram till år 2030 finns en kapacitet för hela ca 10 000 nya bostäder i detta expansiva område. Visionen är att området i och runt stadsdelen Hyllie ska bli den mest klimatsmarta i Öresundsregionen.

Hyllie benämns ofta som Malmös framtidsstadsdel och en viktig knutpunkt i Öresundsregionen. Från Hyllie station är kommunikationerna mycket goda, oavsett om du ska ta dig in till Malmö, vidare i Sverige eller över till Köpenhamn. Det tar 8 minuter med tåget till Malmö Central och du når Kastrup på 13 minuter samt Köpenhamn på knappt 30 minuter.

Det är inte bara kommunikationerna som är fantastiskt goda, här finns också Malmös stora köpcenter Emporia med ca 200 affärer och ca 30 restauranger samt ett antal av de stora matvarukedjorna. I anslutning ligger även malmö Arena som är värd för många större idrotts- och underhållningsevenemang. Shopping, kultur, kommunikationer, bostäder och arbetsplatser skapar en attraktiv helhet. Arkitekturen är varierad och små butiker och kafeer skapar en mysig miljö.

Nyhamnen

Ännu en helt ny stadsdel skapas i Malmö – Välkommen till Nyhamnen, det gamla industriområdet som är på väg att förvandlas till en attraktiv plats. Nyhamnen ligger på norra sidan om Malmös Centralstationen och innefattar områdena Posthusplatsen, Ångbåtsbron, Stockholmskajen och Frihamnskajen. Nyhamnens var förr i tiden en hamn för livsmedel och blickar man längre tillbaka i historien var Nyhamnen central under den stora emigrationen/utvandringen till Amerika under 1800-talet.

Malmö har idag en tydlig en vision om att utvecklingen av stadsdelen Nyhamnen ska leda till att man känner av närheten till havet och kusten mer. Det unika läget vid hamnbassängerna och havet ska komma till sin rätt genom att man bl a bygger ett havsbad liksom både flytande hus och flytande restauranger. Båttaxi ska underlätta förflyttningen över Nyhamnsbassängen och det finns även planer på en linbana. Man vill skapa inbjudande kajkanter med trappavsatser mot vattnet. Malmös kryssningsverksamhet är idag lokaliserad till Frihamnskajen och tanken är att denna ska behållas här då man vill att resenärer med båt ska kliva av mitt i Malmö City.

Det är oerhört centrala lägen som ges de nya bostäder som ska utvecklas i Nyhamnen och visionen är att skapa en tät bebyggelse med stora inslag av gröna miljöer. Gång- och cykelvägar kommer förbinda området med Malmös andra centrala delar.

I Nyhamnen vill man skapa flera nya parker. Den största av dem blir Frihamnsparken som på sikt kan växa norrut. I området planeras flera aktivitetsområden, t ex en basketplan, en skatebordramp, lekplatser, löparspår, utegym, sporthall, torg och miljöer för möten mellan människor såsom grillplatser och odlingslotter. Genom trädplanteringar, breda promenadstråk och bostäder med gröna fasader och gröna tak ska en grönska skapas som ska locka till uteliv.

Kapaciteten för en ordentlig utveckling av Nyhamnen är stor när det kommer till nya bostäder och fram till år 2055 kan en nybyggnation av ytterligare ca 6 000 bostäder ske. Utvecklingsprojektet kommer skapa många nya bostäder med både innerstadskänsla och havsnära läge. En oslagbar kombination för många!

Östervärn

Här finns utrymme för att fram till år 2050 uppföra ca 4 200 nya bostäder. Planen är att utveckla området runt stationen i Östervärn vilket skulle skapa en mer sammanväxt byggnation mellan Kirseberg och Malmös centrala delar.

Det gamla Kirseberg ska göras urbant med en härlig parkmiljö för hög livskvalitet. I det gamla sjukhusområdet Sege Park där Östra sjukhuset tidigare låg, skapas nya Sege Park. Området har kallats för Malmös nya spjutspets inom hållbar stadsutveckling. Här ska modellen byggas upp för hur en stadsdel med visionen om social hållbarhet, flera ekosystemtjänster och med en delningsekonomi skapas. Nya hållbarhetslösningar ska testas och olika lösningar med delningsekonomi kommer få en betydande roll i området. Flertalet byggherrar är idag involverade och olika typer av boenden kommer erbjudas i form av bostadsrätter, radhus och hyreslägenheter. Fn räknar man med att inflyttningen tidigast kan påbörjas under år 2023.

Nya byggnader med nyproducerade bostäder kommer uppföras bredvid de gamla befintliga byggnaderna vilket skapar en förtätning och en levande miljö. Kulturhistoriska värden och arkitektur värd att bevaras möjliggörs genom att många av de äldre, ursprungliga byggnaderna kommer behållas. De flesta av de äldre byggnaderna är från 1930-talet då Östra sjukhuset byggdes. Vid samma tidpunkt skapades också den karaktäristiska parkmiljön som kännetecknar Sege Park. Visionen är att den ursprungliga miljön ska växa samman och samspela med den nya bebyggelsen som står för förändring. I Sege park finns inte bara bostäder utan här ryms också både förskola grundskola liksom vårdcentral.

Rosengård – Amiralstaden

Hela stadsdelen Rosengård står  inför en kraftig förändring på sikt. Inom kort står den nya järnvägsstationen klar vilket skapar möjlighet för Öresundspendeln att stanna här. Här skapas också ett stråk med gång- och cykelvägar som kopplar ihop Rosengård med Station Triangeln där man kan ta sig vidare till både Västra Hamnen och till Malmös östra stadsdelar.

I Rosengårds centrala delar byggs Amiralsstaden vilket blir en stadsdel som har nära till mycket bra kommunikationer i och med den nya järnvägsstationen. Amiralsstaden blir placerad mitt emellan Malmös centrum och Rosengård. Här kan ca 2 000 nya bostäder skapas fram till år 2040.

Mest populära städerna